HIFU~~ 我為HIFU狂! HIFU HIFU HIFU。。。 人人好似已經為HIFU瘋狂,為咩呢?我本身對HIFU冇乜感覺,但當見到地鐵果啲燈箱十之八九都係HIFU前HIFU 後,甚至有個廣告淨係見到條明星個口噴出 HIFU 呢個字,真係忍唔住要share 我嘅HIFU經驗,造福下女人,等大家唔洗尊HIFU為聖。我深信呢個世界,無一樣嘢係完美萬能,亦相信一山還有一山高。   HIFU其實係聚焦超聲波,原來代替傳統恐怖開刀拉皮技術。痛嘅,係勁痛嘅。我做過DOUBLO,直頭係痛到標S,以我所知,原因係為咗避免離頭唔好BURN,個治療師要出力用機頭係咁㩒我塊面,that’s why好似比人打咁痛,仲要冤夾酸。我亦都做過 ULTHERA,效果係好得嘅(last 到1年最多),不過痛嘅程度超乎想像,我諗生仔都可能係咁上下,而且做完變...